OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

Zabezpečenie ochrany osobných údajov a dôverné zaobchádzanie s osobnými údajmi je pre nás veľmi dôležité, a preto kladieme dôraz na súlad spracúvania osobných údajov dotknutých osôb s platnými právnymi predpismi a s princípmi a požiadavkami z nich vyplývajúcimi.

Cieľom tohto dokumentu je informovať dotknuté osoby o spracúvaní a ochrane osobných údajov, a to predovšetkým:

 • zabezpečiť, aby dotknuté osoby presne vedeli, aké osobné údaje ako prevádzkovateľ zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme a používame a komu ich poskytujeme;

 • objasniť spôsob, akým používame osobné údaje poskytnuté dotknutými osobami na to, aby sme mohli ponúkať a poskytovať naše služby čo najprofesionálnejšie;

 • oboznámiť dotknuté osoby s ich právami a možnosťami, pokiaľ ide o osobné údaje, ktoré o nich zhromažďujeme a spracovávame, ako aj s tým, ako sa staráme o ochranu súkromia dotknutých osôb.

 • I. Informácie o prevádzkovateľovi

  Prevádzkovateľom a spracovateľom osobných údajov je spoločnosť Roman Podskuba - Súkromná autoškola, IČO: 33021074, sídlo: Likavka 686, kontakt: e-mail roman.podskuba@inetbox.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“).

  V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok, či žiadostí týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov sa prosím obracajte na pána Romana Podskubu, a to písomnou formou alebo e-mailom na: Likavka 686, 034 95 Likavka e-mail: roman.podskuba@inetbox.com (ďalej len „Kontaktná osoba“).

 • II. Kto je dotknutá osoba?

  Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorá poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje v súvislosti s využívaním služieb prevádzkovateľa alebo v súvislosti s prejaveným záujmom o takéto služby. Dotknutou osobou je aj fyzická osoba konajúca v mene právnickej osoby, ak táto fyzická osoba poskytuje svoje osobné údaje v súvislosti s využívaním služieb prevádzkovateľa alebo v súvislosti s prejaveným záujmom o takéto služby.

 • III. Aké údaje prevádzkovateľ o dotknutých osobách spracúva?

  Prevádzkovateľ umožňuje komukoľvek prihlásiť sa na kurz, informovať sa ohľadom poskytovania služieb autoškoly, či ohľadom iných skutočností týkajúcich sa obchodnej činnosti prevádzkovateľa, a to prostredníctvom e-mailovej adresy roman.podskuba@inetbox.sk V správe zaslanej na uvedenú e-mailovú adresu prevádzkovateľa dotknutá osoba okrem opisu svojej požiadavky uvedie tiež údaje nevyhnutné k jej vybaveniu zo strany prevádzkovateľa, ktorými sú meno, priezvisko a e-mailová adresa. V prípade neuvedenia zodpovedajúcich osobných údajov nebude môcť byť požiadavka dotknutej osoby prevádzkovateľom vybavená.

 • IV. Na aké účely a na akom právnom základe prevádzkovateľ používa osobné údaje dotknutých osôb ?

  • 4.1. Spracúvanie osobných údajov na základe slobodného a informovaného súhlasu dotknutej osoby

   Tento právny základ sa týka spracúvania osobných údajov dotknutej osoby na zabezpečenie komunikácie prostredníctvom kontaktnej e-mailovej adresy prevádzkovateľa, zverejnenej na jeho webovej stránke, v rámci ktorej dochádza k vybavovaniu požiadaviek a otázok, ako aj prípadnej súvisiacej komunikácie s takou dotknutou osobou, ktorá nemá zmluvný ani iný právny vzťah s prevádzkovateľom, ktorý by umožňoval spracúvať jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa na inom právnom základe; takáto dotknutá osoba súhlasí so spracovaním uvedených osobných údajov odoslaním e-mailu na kontaktnú e-mailovú adresu, pričom prevádzkovateľ ukončí spracúvanie osobných údajov a tieto osobné údaje zlikviduje bezodkladne po naplnení účelu ich spracúvania, t. j. vybavením požiadavky dotknutej osoby.

  • 4.2. Spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa

   Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v súlade s príslušnými všeobecne právnymi predpismi upravujúcimi povinnosť uchovávania osobných údajov a/alebo dokumentácie, v ktorej sú osobné údaje dotknutej osoby obsiahnuté, najmä pokiaľ ide o uchovávanie údajov o dotknutej osobe uvedených na faktúre, zmluve, alebo objednávke v účtovníctve prevádzkovateľa, v internej databáze obchodnej činnosti, alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom verejnej moci, ktoré vykonávajú dohľad nad činnosťou prevádzkovateľa (napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na ochranu osobných údajov SR a pod.), prípadne ktoré riešia spory, či uskutočňujú výkon právoplatných a vykonateľných rozhodnutí (súdy SR, súdny exekútor a pod.).

 • V. Počas akej doby sa osobné údaje spracúvajú?

  Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v súlade so zásadou minimalizácie ich uchovávania, a teda počas trvania účelu, na ktorý prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby získal.

  Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby:

  • ktoré prevádzkovateľ získal prostredníctvom zaslania e-mailovej správy dotknutej osoby na kontaktnú e-mailovú adresu prevádzkovateľa len po dobu trvania účelu, ktorým je úplné vybavenie žiadosti dotknutej osoby,

  • ktorých spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa po dobu, počas ktorej je k tomu v zmysle príslušných právnych predpisov povinný (napr. podľa zákona o dani z pridanej hodnoty, zákona o účtovníctve a pod.)

  • ktorých spracúvanie je nevyhnutné na uplatnenie práv a oprávnených záujmov prevádzkovateľa po dobu, pokým tieto oprávnené záujmy trvajú ](napr. uplatňovanie nárokov na súde a ich vymáhanie v exekučnom konaní a pod.).

 • VI. Poskytovanie osobných údajov tretím osobám

  Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytnuté tretej osobe, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, alebo ak dotknutá osoba na takéto poskytnutie udelila výslovný súhlas. Údaje môžu byť poskytovateľmi služieb použité výhradne na účely plnenia zmluvy alebo poskytovania iných služieb prevádzkovateľa dotknutej osobe.

  Bližšie informácie Vám radi poskytneme, keď nám napíšete na roman.podskuba@inetbox.sk

 • VII. Prenos osobných údajov do tretej krajiny

  Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny.

 • VIII. Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov

  Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:

  • právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,

  • spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

  Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

 • IX. Ďalšie práva dotknutej osoby vo vzťahu k ochrane svojich osobných údajov

  9.1. Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim osobným údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe takejto žiadosti kópiu osobných údajov dotknutej osoby, ktorá obsahuje všetky náležitosti v súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Vystavenie prvej kópie podľa vyššie uvedeného je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ dotknutá osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežnepoužívanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

  9.2. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ prevádzkovateľ eviduje o dotknutej osobe nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada alebo bezodkladne po tom, čo dotknutá osoba o potrebe doplnenia osobných údajov prevádzkovateľa oboznámi.

  9.3. Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:

  • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

  • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,

  • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa bodu VIII.,

  • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

  • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

  • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

  Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutej osoby na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

  Prevádzkovateľ však osobné údaje dotknutej osoby napriek jej žiadosti nevymaže, ak je spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby potrebné:

  • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,

  • na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

  • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,

  • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

  • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

  9.4. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, a to v prípade ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa bodu IX. počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; alebo ak spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia; alebo ak síce prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; alebo ak dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba požiada o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby a v prípade zrušenia takéhoto obmedzenia spracúvania osobných údajov bude dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná.

  9.5. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená, že prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe spracúvané osobné údaje, pričom má dotknutá osoba právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

  9.6. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním Kontaktnej osoby so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom – písomne alebo e-mailom. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu do jeho odvolania však nie je jeho odvolaním dotknutá.

  9.7. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

V prípade záujmu o bližšie informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov prosím kontaktujte našu Kontaktnú osobu. Radi Vám na Vaše otázky odpovieme.